Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่..องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
รวมภาพกิจกรรม อบต.เกาะโพธิ์
   
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.เกาะโพธิ์ เพิ่มช่องทางการบริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ และแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน คลิกเพื่ออ่าน
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่าง ๆ ประจำปี 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่าง ๆ ประจำปี 2559

อบต.เกาะโพธิ์ จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้างอบต.เกาะโพธิ์
เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต.เกาะโพธิ์ มีหลักการและแนวทาง
ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของตนเองในการปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

อบต.เกาะโพธิ์ จัดตั้งกลุ่มพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์เพื่อความโปร่งใส
ในการทำงาน ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ขององค์กร และเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มพนักงาน อบต.เกาะโพธิ์ให้เห็นความสำคัญและ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ ของหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ทั้งนี้ได้มีการจัดประชุมกลุ่มพนักงาน อบต.เกาะโพธิ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ พูดคุย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง

อบต.เกาะโพธิ์ดำเนินการจัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.เกาะโพธิ์ โดยมีการจัดประชุมให้ความรู้ตามคู่มือ
หรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่ข้าราชการและ
พนักงานจ้าง ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่สามารถนำไปเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ เพื่อความโปร่งใสในการทำงานต่อไป

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘

รายละเอียดคู่มือสำหรับประชาชนจำนวน ๑๕ คู่มือ
 
 
ข่าวประกวดราคา

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เสนอราคาก่อสร้างตามโครงการของ อบต.เกาะโพธิ์ ดังนี้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 2 และ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดจินดาราม – โรงเรียนวันครู 2504 หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก <click>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการ
ก่อสร้างถนนดินลูกรังก้นบ่อ สายหนองเถือเนื้อ ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก <click>
 
 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ( 2560-2564)
  แผนพัฒนาสามปี ( 2560-2562)
 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4)

 
Copy right 2009 All right reserved. Kopho Subdistrict Administrative Organization
.:: ติดต่อเรา : องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ หมู่ที่ 2 อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โทร. 0 3739 8992 โทรสาร. 0 3739 8882 ::.