ยินดีต้อนรับสู่..องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
รวมภาพกิจกรรม อบต.เกาะโพธิ์
   
 
 
   
   
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ ประจำปี ๒๕๕๗ <click>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ เรื่อง แก้ไขประกาศเพื่อการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพื่อคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 <click>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง <click>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ เรื่อง รับสมัครเพื่อการสรรหา
และการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 <click>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ ประจำปี 2556 <click>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา
และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2556 <click>
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำีปี 2555 ขึ้น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ <click>
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพและศึกษา
ดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และผู้นำชุมชน ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2555 ณ จังหวัดอุดรธานี-หนองคาย <click>
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์จัดงานวันแม่แห่งชาติ และมีกิจกรรมโครงการ
"ปลูกป่า" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 <click>
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ร่วมงานหนึ่งตำบลหนึ่งวัดตัวอย่าง <click>
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี
(พ.ศ. 2556-2558) <click>
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์จัดโครงการน้อมนำจิตใจในวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2555 โดยร่วมกับโรงเรียนวันครู และ
ผู้นำชุมชน <click>
 
ข่าวประกวดราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 2 และ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดจินดาราม – โรงเรียนวันครู 2504 หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก <click>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการ
ก่อสร้างถนนดินลูกรังก้นบ่อ สายหนองเถือเนื้อ ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก <click>
 
 
 
 
 
 
 
 
  สรุปผลการดำเนินงานปี 2555
 
  รายงานทางการเงินปีงปม. 2557
 
 
 
 
 
Copy right 2009 All right reserved. Kopho Subdistrict Administrative Organization
.:: ติดต่อเรา : องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ หมู่ที่ 2 อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โทร. 0 3739 8992 โทรสาร. 0 3739 8882 ::.