• อบต.เกาะโพธิ์ จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้างอบต.เกาะโพธิ์ เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต.เกาะโพธิ์ มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติ
  ของตนเองในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจริยธรรม)
 • อบต.เกาะโพธิ์ จัดตั้งกลุ่มพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์เพื่อความโปร่งใสในการทำงานขึ้น
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร และเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มพนักงาน อบต.เกาะโพธิ์ให้เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ทั้งนี้ได้มีการจัดประชุมกลุ่มพนักงาน อบต.เกาะโพธิ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ พูดคุย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ
  ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง (สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ ดังนี้)
 1. ระเบียบกลุ่มพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
 2. รายงานการประชุมกลุ่มพนักงานฯ ครั้งที่ 1/2559
 • อบต.เกาะโพธิ์ดำเนินการจัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  อบต.เกาะโพธิ์ โดยมีการจัดประชุมให้ความรู้ตามคู่มือ หรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  แก่ข้าราชการและพนักงานจ้าง ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่สามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
  เพื่อความโปร่งใสในการทำงานต่อไป (สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ ดังนี้)
 1. คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของอบต.เกาะโพธิ์
 2. รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559

 

 

งานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2555
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุดรธานี - จังหวัดหนองคาย
ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2555
ประชุมประชาคม
เพื่อจัดทำแผน
พัฒนาสามปี
(พ.ศ.2556-2558)
กิจกรรมใน
วันอาสาฬบูชา
และวันเข้าพรรษา
ประจำปี 2555