หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
เกาะโพธิ์เป็นชุมชนน่าอยู่ ส่งเสริมการกีฬา แก้ปัญหายาเสพติด การเกษตรยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนสุขภาพดี และมีส่วนร่วม
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นย 0023.3/ว 529  มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 ก.พ. 2564 ]   
นย 0023.3/ว 522 แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  [ 22 ก.พ. 2564 ]   
นย 0023.3/ว 479  การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19  [ 18 ก.พ. 2564 ]  
นย 0023.3/1172 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2563  [ 16 ก.พ. 2564 ]  
นย 0023.3/ว 409 แนวทางปฏิบัติในการเข้าใช้แอปพลิเคชั่น พ้นภัย  [ 9 ก.พ. 2564 ]  
นย 0023.3/ว 393 แนวทางมาตรการในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 8 ก.พ. 2564 ]  
นย 0023.3/ว 403 ว 403 การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 8 ก.พ. 2564 ]  
นย 0023.3/ว 383 ว 383 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท.  [ 5 ก.พ. 2564 ]  
นย 0023.3/ว 355 การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 ก.พ. 2564 ]  
นย 0023.3/ว 296 แจ้งแนวทางการดำเนินการเรื่องผู้สูงอายุถูกเรียกเงินเบี้ยยังชีพคืน  [ 4 ก.พ. 2564 ]  
นย 0023.3/ว 359 แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ  [ 4 ก.พ. 2564 ]  
นย 0023.3/ว 271 ประชาสัมพันธ์แบบรายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ (checklist)  [ 3 ก.พ. 2564 ]  
นย 0023.3/ว 278 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784  [ 3 ก.พ. 2564 ]  
นย 0023.3/ว 279 การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 3 ก.พ. 2564 ]  
นย 0023.3/ว 341 การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ก.พ. 2564 ]  
นย 0023.3/ว 329 มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2563  [ 2 ก.พ. 2564 ]  
นย 0023.3/ว 278 ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์  [ 28 ม.ค. 2564 ]  
นย 0023.3/ว 244 การสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 27 ม.ค. 2564 ]  
นย 0023.3/698 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาขีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชขั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ประจำปีการศึกษา 2563  [ 27 ม.ค. 2564 ]  
นย 0023.3/ว 255 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564  [ 27 ม.ค. 2564 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 089-619-9661
 
ภาษี
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
"ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ"
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประมวลผลสำรวจ
   
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-929-4265
อบต.เกาะโพธิ์
อบต.เกาะโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130 โทรศัพท์ : 0-3739-8882 โทรสาร : 0-3739-8882
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์
จำนวนผู้เข้าชม 781,493 เริ่มนับ 18 พ.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10