หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
เกาะโพธิ์เป็นชุมชนน่าอยู่ ส่งเสริมการกีฬา แก้ปัญหายาเสพติด การเกษตรยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนสุขภาพดี และมีส่วนร่วม
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นย 0023.3/ว 2810 การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ต.ค. 2563 ]   
นย 0023.3/ว 2811 แนวทางการปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 27 ต.ค. 2563 ]   
นย 0023.3/ว 2255 แจ้งประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก เรื่อง แนวทางการรวบรวมและเก็บขนขยะอันตรายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก  [ 27 ต.ค. 2563 ]   
นย 0023.3/2261 ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563  [ 27 ต.ค. 2563 ]   
นย 0023.3/ว 2788 การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง  [ 22 ต.ค. 2563 ]   
นย 0023.3/ว 2166 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินขอทราบผลการดำเนินงานของโรงเรียนและ ศพด. สังกัด อปท.ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ โครงการสารสนเทศ DLIT  [ 22 ต.ค. 2563 ]   
นย 0023.3/ว 2681 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเรียกชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  [ 22 ต.ค. 2563 ]   
นย 0023.3/ว 2495 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  [ 22 ต.ค. 2563 ]   
นย 0023.3/ว 2233 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม LTAX 3000 รุ่น 11 - 17  [ 22 ต.ค. 2563 ]   
นย 0023.3/ว 2778 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย  [ 21 ต.ค. 2563 ]  
นย 0023.3/ว 2777 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  [ 21 ต.ค. 2563 ]  
นย 0023.3/ว 2779 การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถ่ิน วาระทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  [ 21 ต.ค. 2563 ]  
ย 0023.3/2217 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564  [ 21 ต.ค. 2563 ]  
นย 0023.3/ว 2218 แจ้งกำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564  [ 21 ต.ค. 2563 ]  
นย 0023.3/ว 2219 แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563  [ 21 ต.ค. 2563 ]  
นย 0023.3/ว 2757 แจ้งยอดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เหลือจ่าย  [ 20 ต.ค. 2563 ]  
นย 0023.3/ว 2204 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า  [ 20 ต.ค. 2563 ]  
นย 0023.3/ว 2758  แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และการเบิกจ่ายงบประมาณ  [ 20 ต.ค. 2563 ]  
นย 0023.3/ว 2194 ตรวจสอบข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยในระบบสานสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ต.ค. 2563 ]  
นย 0023.3/7306 การอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเพื่อแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามแล้วตามมาตรา 97 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  [ 20 ต.ค. 2563 ]  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 089-619-9661
 
ภาษี
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
"ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ"
 

 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประมวลผลสำรวจ
   
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-929-4265
อบต.เกาะโพธิ์
อบต.เกาะโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130 โทรศัพท์ : 0-3739-8882 โทรสาร : 0-3739-8882
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์
จำนวนผู้เข้าชม 125,017 เริ่มนับ 18 พ.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10