หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะโพธิ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ยินดีต้อนรับ
 
 
ข่าวสาร อบต.
 


 
โครงการจัดกิจกรรวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567  
 

               โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์  อำเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก
-------------------------------------------------
1. หลักการและเหตุผล
เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติ บ้านเมือง ให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง จะเป็นผู้สืบทอดความเป็นไทยในอนาคต การอบรมเลี้ยงดูเด็กที่ดีย่อมจะทำให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและสมควรไดรับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ เพื่อให้เด็กสามารถ ปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ให้มีความพร้อมด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา เพราะเด็กจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาชาติต่อไปอนาคต
การจัดกิจกรรมวันเด็กจึงเป็นอีก แนวทางหนึ่งที่จะสร้างสรรค์เด็กให้มี ความรู้ความสามารถและ
พัฒนาการด้านต่าง ๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์  ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็ก จึงได้จัดทำ โครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2567 ขึ้น เพื่อ ให้เด็กและเยาวชนภายในเขตตำบลเกาะโพธิ์  ได้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้รักสามัคคี ได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์และความบันเทิง เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดีและมีการพัฒนาสติปัญญา รวมถึงให้เด็กตระหนักถึงอนาคตของตนเองและของชาติโดยการปฏิบัติตนตามที่กล่าวมานั้น ก็จะได้ชื่อว่าเป็น เด็กดี และประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรือง ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่าบทบาท และความสำคัญของตนเอง
2. เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขและส่งเสริมให้เด็ก ได้รับความรู้ ความบันเทิงควบคู่กัน
3. เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลเกาะโพธิ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนให้การคุ้มครองเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษ
4. เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นส่งเสริมทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ช่วยกันระดมสรรพกำลังในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งทางร่างกาย จิตใจ ปัญญาและสังคมทัดเทียมนานาอารยะประเทศ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
เด็ก เยาวชน ครู ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ภายในเขตตำบลเกาะโพธิ์เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 400 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. เด็กและเยาวชนภายในเขตตำบลเกาะโพธิ์ ได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้รับความบันเทิงและความ    สนุกสนาน
2. เด็กและเยาวชนภายในเขตตำบลเกาะโพธิ์ ได้ร่วมกันทำกิจกรรม ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนรู้รักสามัคคีกันมากขึ้น
4. วิธีดำเนินการ
    1. จัดทำโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์
    2. ประสานงานกับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ภายในเขตตำบลเกาะโพธิ์
    3. ประชาสัมพันธ์โครงการ
    4. ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
    5. รายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
5. สถานที่ดำเนินการ
บริเวณร้านค้าชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์  อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
6. ระยะเวลาดำเนินการ วันเสาร์ที่  13  มกราคม  2567  
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวันครู 2504, โรงเรียนวันครู 2504
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เด็กและเยาวชนสามารถบำเพ็ญประโยชน์ต่อ ครอบครัว ต่อ สถาบัน การศึกษาตลอดจนชุมชน
2. เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนให้เหมาะสมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
3. ประชาชนทั่วไปรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ม.ค. 2567 เวลา 10.26 น. โดย คุณ ณีรนุช สังคะโห

ผู้เข้าชม 33 ท่าน

 
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 0-3739-8882
 
ภาษี
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
"ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ"
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประมวลผลสำรวจ
   
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 037-398-882
อบต.เกาะโพธิ์
อบต.เกาะโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130 โทรศัพท์ : 0-3739-8882 โทรสาร : 0-3739-8882
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์
จำนวนผู้เข้าชม 11,683,190 เริ่มนับ 18 พ.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10